• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

versie: 20232903
 
                                  
1.         TOEPASSELIJKHEID
 
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Fleetaccess doet en op alle overeenkomsten die tussen Fleetaccess en de opdrachtgever worden gesloten.
 
1.2
De opdrachtgever die al dan niet via de website www.fleetaccess.nl www.klassealarm.nl www.keylessprotector.nl www.carkit-shop.nl www.dashcamshop.nl met Fleetaccess een overeenkomst sluit, heeft voorafgaande aan het sluiten van deze overeenkomst of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kennis genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en er dus mee ingestemd dat al deze algemene voorwaarden  op de overeenkomst van toepassing zijn.
 
2.         HET AANBOD
 
2.1
Indien een aanbod betrekking heeft op het inbouwen van de producten van Fleetaccess in het voertuig van de opdrachtgever of het in opdracht van de opdrachtgever in het voertuig van een derde (waar in deze voorwaarden over het voertuig of de auto wordt gesproken betreft het ook het voertuig van een derde waarin in opdracht van de opdrachtgever producten van Fleetaccess worden ingebouwd), zal Fleetaccess zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht Fleetaccess al deze relevante informatie te verstrekken.

Fleetaccess dient de meest recent geldende keuringseisen van de inbouwvoorschriften van KIWA SCM te hanteren. Opdrachtgever is zich daarvan bewust. Zie ook art. 16.4 van deze voorwaarden.
 
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door af namens hem aan Fleetaccess opgeven maten, eisen specificaties en andere gegevens waarop Fleetaccess haar aanbieding baseert.
 
2.2
Fleetaccess brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 
2.3
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en geldt gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 
2.4
Het aanbod bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken.
 
2.5
Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen. Het aanbod vermeldt tevens alsmede een indicatie van het moment van gereed zijn van het inbouwen.
 
2.6
Het aanbod geeft inzicht in de prijs van het product en de uit te voeren werkzaamheden.
 
2.7
Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden. Onmiddellijk nadat het product is geleverd en de eventuele werkzaamheden zijn verricht, dient de prijs betaald te worden.
 
In het aanbod staat verder vermeld dat bij annulering binnen twee werkdagen van een reeds geplande afspraak door de opdrachtgever aan Fleetaccess 30% van het totale orderbedrag aan annuleringskosten verschuldigd is.
 
2.8
Bij de schriftelijke dan wel elektronische offerte of afspraakbevestiging behoort een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Verder staan deze Algemene Voorwaarden op de website van Fleetaccess.
 
3.         DE OVEREENKOMST
 
3.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.
 
3.2
Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 
3.3
De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 
3.4
Kennelijke fouten of vergissingen op haar website, in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Fleetaccess niet.
 
4.         HERROEPINGSRECHT
 
4.1
De particuliere opdrachtgever kan de met Fleetaccess online via de website gesloten overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 
4.2
Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de particuliere opdrachtgever het product van Fleetaccess heeft ontvangen.
 
4.3
Tijdens de bedenktijd zal de particuliere opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het van Fleetaccess ontvangen product.
 
4.4
Indien de particuliere opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fleetaccess.
 
4.5
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1  bedoelde melding, retourneert de particuliere opdrachtgever het product. De particuliere opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
 
4.6
De particuliere opdrachtgever retourneert het product met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Fleetaccess verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
4.7
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de particuliere opdrachtgever.
 
4.8
De particuliere opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product aan Fleetaccess.
 
4.9
Als de particuliere opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
4.10
Fleetaccess vergoedt alle betalingen van de particuliere opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door Fleetaccess in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de particuliere opdrachtgever haar de herroeping meldt.
 
4.11
Fleetaccess gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de particuliere opdrachtgever heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de particuliere opdrachtgever.
 
4.12
De particuliere opdrachtgever kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien Fleetaccess het product reeds heeft ingebouwd en de uitvoering van het inbouwen is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de particuliere opdrachtgever. En daarnaast heeft de particuliere opdrachtgever verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Fleetaccess de overeenkomst is nagekomen.
 
5.         DE PRIJS EN PRJSWIJZIGINGEN
 
5.1
Alle bedragen en prijswijzigingen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Fleetaccess is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 
5.2
Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 
5.3
Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.
 
6.         BETALING
 
6.1
Onmiddellijk nadat het product is geleverd en de eventuele werkzaamheden zijn verricht dient de prijs betaald te worden.
 
6.2
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in het geval er een factuur is gezonden te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het product is geleverd en ingebouwd.
 
6.3
De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Fleetaccess na het verstrijken van de termijn een laatste betalingsherinnering zendt en daarmee de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.
 
6.4
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Fleetaccess gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 1%.
 
6.5
Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de opdrachtgever. Fleetaccess is in ieder geval gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
 
7.         LEVERING
 
7.1
Fleetaccess zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van de producten en het uitvoeren van de werkzaamheden.
 
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer Fleetaccess, na de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd.
 
8.         CONFORMITEIT
 
8.1
Fleetaccess staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door haar geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
 
8.2
Fleetaccess staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Fleetaccess in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 
9.         TRACK AND TRACE APPLICATIE
 
9.1
De opdrachtgever kan bij Fleetassist B.V. zich op een Track and Trace applicatie abonneren. Fleetaccess verkoopt de bijbehorende hard- en software. In opdracht van de opdrachtgever bouwt Fleetaccess deze bij de Track and Trace applicatie behorende hardware met de software in het voertuig van de opdrachtgever. De daaraan verbonden inbouwkosten worden aan de opdrachtgever door Fleetaccess in rekening gebracht.
 
9.2
Fleetaccess is niet de beheerder van de Track and Trace applicatie. Fleetaccess is slechts de inbouwer en verkoper van de hard- en software van de applicatie. Fleetaccess verwijst hierbij naar de inhoud van de algemene voorwaarden van Fleetassist B.V. www.fleetassist.nl
 
10.       SCM-CERTIFICATEN

10.1 

Slechts de opdrachtgever, en dus nooit Fleetaccess, is verantwoordelijk voor het tijdig aan- en/of afmelden van de door Fleetaccess verstrekte SCM-certificaten bij de desbetreffende instanties.

10.2
De opdrachtgever wordt eigenaar van het SCM-certificaat na volledige betaling van de factuur van Fleetaccess. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de factuur van Fleetaccess niet volledig betaalt, is Fleetaccess 30 dagen na de factuurdatum (zie ook art. 6 van deze voorwaarden) zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd het SCM-certificaat ongeldig te verklaren zonder de opdrachtgever daarover te informeren.

 
10.3
Slechts de opdrachtgever of een derde, maar nooit Fleetaccess, kan aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het eventueel zoek raken van SCM-certificaten tijdens verzending per post.
 
10.4
De opdrachtgever zelf is verantwoordelijk voor het tijdig laten herkeuren van het voertuig waarop door Fleetaccess een SCM-certificaat is verstrekt.
 
10.5
Fleetaccess is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door een onjuiste SCM-certificering welke het gevolg is door een derde aan Fleetaccess verstrekte onjuiste gegevens.
 
11.       STINGER
 
11.1
Met betrekking tot het gebruik van de door de opdrachtgever bij Fleetaccess aangekochte Stinger, verwijst Fleetaccess nadrukkelijk naar de informatie op de website van Stinger www.stinger.com en in het bijzonder naar de juridische informatie betreffende het gebruik van de Stinger.
 
11.2
In ieder geval is Fleetaccess met betrekking tot het gebruik van de Stinger in welke zin dan ook nooit aansprakelijk jegens de opdrachtgever als blijkt dat het gebruik van de Stinger in strijd met de desbetreffende nationale, Europese of internationale wetgeving blijkt te zijn.
 
12.       OPSCHORTING
 
12.1
Fleetaccess is gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld. Fleetaccess behoudt zich met name het recht voor de afgifte van een SCM-certificaat op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan al haar uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
 
12.2
In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Fleetaccess worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Fleetaccess niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Fleetaccess al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
12.3
Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Fleetaccess de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 
12.4
Fleetaccess heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer het wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede ingeval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.
 
13.       EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
 
13.1
Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Fleetaccess, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 
13.2
Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Fleetaccess op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, vestigt Fleetaccess bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Fleetaccess, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Fleetaccess verschuldigd is en zal worden.


14.       GARANTIE
 

14.1
Fleetaccess staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
14.2.
Een door de opdrachtgever bij Fleetacccess gemelde tekortkoming in het product en/of de dienst, zal door Fleetaccess onderzocht worden op de locatie van haar hoofdkantoor te Nuenen. Indien de opdrachtgever wenst dat de gemelde tekortkoming wordt onderzocht op een andere locatie, is de opdrachtgever kosten aan Fleetaccess verschuldigd. Als blijkt dat het geen toerekenbare tekortkoming van Fleetaccess betreft, maar bijv. een gebruiksfout, dient de opdrachtgever naast de voorrijkosten ook de reparatiekosten van Fleetaccess te voldoen. Fleetaccess is hierdoor gerechtigd tenminste 2 uur servicekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Zie ook art. 17.3 van deze voorwaarden.

 
14.3
Een door Fleetaccess, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Fleetaccess kan doen gelden, indien Fleetaccess is tekort gekomen in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 
14.4
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Fleetaccess, haar toeleverancier, fabrikant of importeur waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijke verplicht is in het geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 
15.       GEBRUIK WEBSITE
 
15.1
Informatie die via de website van Fleetaccess is verkregen, mag niet gewijzigd, gekopieerd, verspreid, verzonden, gepresenteerd, gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Fleetaccess.
 
15.2
Bovendien mag de website of enig onderdeel van de webpagina's van de website niet bezocht of beschikbaar gemaakt worden via automatische middelen, zoals met behulp van "crawlers" of "autobots" om systematisch informatie op te halen of te kopiëren of om de inhoud van deze website functioneel via links te koppelen aan een andere website.
 
16.       AANSPRAKELIJKHEID
 
16.1
Fleetaccess zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele daadwerkelijke door de opdrachtgever direct geleden schade, welke veroorzaakt is vanwege een aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van de verplichtingen door Fleetaccess (=causaal verband). Onder direct geleden schade valt in ieder geval nooit gederfde omzet.  Een en ander conform het bepaalde in de wet en in relatie tot hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.

16.2
De opdrachtgever is zelf, en derhalve nooit Fleetaccess, verantwoordelijk voor de keuze van een bepaald alarmsysteem. Van aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten is in ieder geval geen sprake, indien het voertuig ondanks het door Fleetaccess ingebouwde beveiligings-, alarm- en/of volgsysteem desondanks gestolen wordt of verloren raakt. Dat is ook het geval, indien Fleetaccess ten gevolge van overmacht een alarmsysteem niet op het met de opdrachtgever overeengekomen tijdstip heeft kunnen inbouwen,
 
16.3
De opdrachtgever dient de dealer en/of reparateur van de auto zelf te melden dat er door Fleetaccess zogenaamde extra’s zijn ingebouwd. Fleetaccess is in ieder geval nooit aansprakelijk, indien de dealer en/of reparateur tijdens onderhoud of reparatie van de auto de door Fleetaccess geleverde zaken beschadigt. Fleetaccess is eveneens nooit aansprakelijk voor schade indien de dealer en/of reparateur aanpassingen doet aan de door Fleetaccess geleverde zaken. Indien de dealer en/of reparateur meent dat een probleem aan het voertuig veroorzaakt wordt door het door Fleetaccess ingebouwde alarmsysteem, dient de opdrachtgever dat aan Fleetaccess te melden en Fleetaccess in de gelegenheid te stellen het probleem te beoordelen alvorens de dealer en/of reparateur reparatiewerkzaamheden zal verrichten.

Indien problemen aan de auto of aan het door Fleetaccess ingebouwde systeem  ontstaan door een automatische over-the-air-update, is Fleetaccess nooit aansprakelijk voor deze schade.  

16.4
Fleetaccess hanteert met betrekking tot de inbouwvoorschriften van het alarmsysteem de meest recente keuringseisen van KIWA SCM. Fleetaccess kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het voertuig die ten gevolge van het moeten uitvoeren van deze keuringseisen van KIWA SCM is ontstaan.
 
16.5
Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen.
Bovendien dient de opdrachtgever zo snel mogelijk na aflevering bij Fleetaccess hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij afleveringen geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever aan Fleetaccess op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 
16.6
Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 
16.7
Fleetaccess is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt evenwel beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fleetaccess bereid is uit te keren.
 
16.8
De opdrachtgever vrijwaart Fleetaccess voor aanspraken van derden jegens Fleetaccess, indien Fleetaccess schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie heeft verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Fleetaccess bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 
16.9
Fleetaccess is niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
 
16.10
De opdrachtgever is tegenover Fleetaccess aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 
17.       KLACHTEN
 
17.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Fleetaccess tijdig en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van een klacht kan het gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 
17.2
Fleetaccess heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht de klacht zelf of door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking.

17.3

Als blijkt dat de klacht na onderzoek door Fleetaccess niet gegrond is, dan is Fleetaccess gerechtigd hiervoor 2 uur servicekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Als blijkt dat de klacht na onderzoek door een onafhankelijke derde ongegrond is, is de opdrachtgever gehouden de kosten van deze onafhankelijke derde te vergoeden.
 
17.4
Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 
18.       AFWIJKING
 
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Fleetaccess en de opdrachtgever worden vastgelegd.

19.       GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
 
19.1
Op elke overeenkomst tussen Fleetaccess en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
19.2
Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
19.3
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Fleetaccess en de opdrachtgever zijn onderworpen aan de beslissingen van de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Nuenen, maart 2023