• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Dashcamshop.nl is onderdeel van Fleetaccess B.V.. Op alle producten en diensten gelden de voorwaarden van Fleetaccess B.V.;

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Fleetaccess: Fleetaccess B.V., gevestigd aan de Spegelt 29a te (5674 CE) Nuenen, email: [email protected].

2.       Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Fleetaccess de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fleetaccess afneemt.

3.       Consument: de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.       Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Fleetaccess die in haar catalogus, folders of anderszins aan de opdrachtgever doet.

5.       Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

6.       Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

7.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

8.       Abonnement: De overeenkomst tussen Fleetaccess en opdrachtgever op basis waarvan Fleetaccess periodiek en/of doorlopend tegen betaling een dienst zal leveren aan de opdrachtgever.

9.       Abonnementskosten: Maandelijkse kosten die de verhuurder aan Fleetaccess verschuldigd is voor door Fleetaccess geleverde abonnementen.

10.    Track and Trace applicatie: Online door Fleetaccess ter beschikking gestelde applicatie welke applicatie ten doel heeft het traceren van voortuigen (daaronder scheepvaart begrepen) mogelijk te maken en inzicht te verschaffen in het gebruik van deze voertuigen.

11.    Geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Fleetaccess.

2.       Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.       Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

4.       Wanneer door Fleetaccess gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fleetaccess onderhavige voorwaarden soepel toepast.

5.       Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fleetaccess in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fleetaccess vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

1.       Alle aanbiedingen van Fleetaccess zijn vrijblijvend.

2.       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Fleetaccess. Fleetaccess is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,  deelt Fleetaccess dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.       De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fleetaccess opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Fleetaccess haar aanbieding baseert.

4.       Een samengestelde prijsopgave verplicht Fleetaccess niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5.       De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

6.       Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

7.       Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 van dit artikel ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1.       Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.

2.       Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.       Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Fleetaccess zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.       De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Fleetaccess of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

6.       Fleetaccess is gerechtigd voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een voorschot te verlangen van de opdrachtgever. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

7.       In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fleetaccess op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fleetaccess onmiddellijk opeisbaar.

8.       Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Fleetaccess is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

9.       Fleetaccess is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 5. Incassokosten en verzuim

1.       Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Fleetaccess. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.


2.       Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Fleetaccess moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00.Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

 

Artikel 6. Levering

1.       Tenzij anders overeengekomen, worden door de opdrachtgever bestelde zaken afgeleverd aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

2.       Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

3.       Indien Fleetaccess gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijdaan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Fleetaccess ter beschikking heeft gesteld.

4.       Op voorraad zijnde producten worden door Fleetaccess in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Fleetaccess zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Fleetaccess de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Fleetaccess per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

5.       Indien Fleetaccess een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Fleetaccess zich het recht voor de levering op te schorten.

6.       Fleetaccess is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht

1.       Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Fleetaccess. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

2.       In geval van (de)montagewerkzaamheden door Fleetaccess is de opdrachtgever verplicht direct na teruggave van de zaak waarop de (de)montagewerkzaamheden plaatsvonden, de zaak te inspecteren op schade dan wel gebreken. Schade dient daarbij onmiddellijk aan Fleetaccess te worden gemeld. Indien de opdrachtgever nalaat Fleetaccess onmiddellijk van eventuele (de)montageschade op de hoogte te stellen, vervalt het recht van de opdrachtgever op herstel van deze schade. Het recht op herstel vervalt in ieder geval na verloop van 48 uur na teruggave van de zaak, indien schade of gebreken niet binnen deze termijn zijn gemeld.


3.       Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.

4.       Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

5.       Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

6.       De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Fleetaccess binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.

7.       Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Fleetaccess het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

8.       De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen zeven dagen retour te zenden aan Fleetaccess. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1.       Alle door Fleetaccess geleverde zaken blijven eigendom van Fleetaccess, tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fleetaccess uit hoofde van enige met Fleetaccess gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2.       Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Fleetaccess mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door Fleetaccess geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor Fleetaccess en houdt de opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Fleetaccess totdat de opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Fleetaccess heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

3.       Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.       Fleetaccess kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Fleetaccess onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Fleetaccess verschuldigde bedragen betaald heeft.

5.       Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Fleetaccess. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Fleetaccess hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

6.       De opdrachtgever dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Fleetaccess vallen.

 


Artikel 9. Track and Trace applicatie

1.       Indien schriftelijk tussen Fleetaccess en de opdrachtgever overeengekomen, stelt Fleetaccess aan de opdrachtgever een online Track and Trace applicatie (verder te noemen: de “applicatie”) ter beschikking. Het ter beschikking stellen van deze applicatie strekt zich slechts uit tot het gebruik van voormelde applicatie. Er vindt derhalve geen eigendomsoverdracht of overdracht van intellectuele eigendom met betrekking tot de applicatie plaats. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruikslicentie.

2.       De applicatie behoort in eigendom toe aan een derde partij. De applicatie is geen eigendom van Fleetaccess en wordt niet door Fleetaccess beheerd. De opdrachtgever zal zich met klachten en vragen omtrent de werking van de applicatie wenden tot de uitgever c.q. beheerder van de applicatie.

3.       Aan het gebruik van de applicatie kunnen door de uitgever c.q. beheerder nadere regels worden gesteld.

 

Artikel 10. Garantie

1.       Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.

2.       Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Fleetaccess gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever, zal Fleetaccess de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, naar keuze van Fleetaccess vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Fleetaccess te retourneren en de eigendom daarover aan Fleetaccess over te dragen.

3.       De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fleetaccess, de opdrachtgever of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

4.       De door Fleetaccess verleende garantie(periode) op (ingebouwde) producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over  het betreffende product c.q. elektrische apparaat.

5.       Fleetaccess verleent garantie op door haar uitgevoerde (de)montage werkzaamheden gedurende 3 jaar na teruggave van de zaak waarop de (de)montagewerkzaamheden betrekking hebben. Deze garantie strekt zich slechts uit over de uitgevoerde werkzaamheden en een juiste (de)montage. Deze garantie houdt echter geen garantie op de ingebouwde producten zelf of onderdelen daarvan in.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1.       Fleetaccess is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

2.       Fleetaccess is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Fleetaccess om schadevergoeding te vorderen. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.

3.       Fleetaccess behoudt zich met name het recht voor afgifte van een SCM-certificaat op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit de overeenkomsten heeft voldaan.


4.       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Fleetaccess zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Fleetaccess bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.       Fleetaccess is gerechtigd tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Fleetaccess gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquideren van diens bedrijf, één en ander onverminderd het recht van Fleetaccess om schadevergoeding te vorderen.

6.       De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.       Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde materialen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van Fleetaccess m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door Fleetaccess reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12. Overmacht

1.       Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fleetaccess in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fleetaccess gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fleetaccess kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

1.       Alle rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit adviezen en/of het gebruik van de website van Fleetaccess berusten uitsluitend bij Fleetaccess. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

2.       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleetaccess is het de opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Fleetaccess of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

3.       De rechten van intellectueel eigendom welke Fleetaccess in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

4.       Het is Fleetaccess toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de ter beschikking gestelde software of delen daarvan. Indien Fleetaccess door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of ontwijken.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1.       Fleetaccess aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Fleetaccess verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.

2.       Fleetaccess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van derden welk overlijden of letsel het gevolg is van het gebruik van door Fleetaccess geleverde, ingebouwde of op een andere zaak aangebrachte zaken.

3.       Fleetaccess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden of aan goederen van de opdrachtgever welke schade ontstaat door het gebruik van door Fleetaccess geleverde of ingebouwde zaken.

4.       Fleetaccess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken van de opdrachtgever, zelfs niet wanneer op deze zaak door Fleetaccess beveiligings- of volgsystemen zijn aangebracht of door Fleetaccess een SCM-certificaat betreffende de verloren of gestolen zaak werd afgegeven.

5.       Fleetaccess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit storingen, gebreken en/of het niet bereikbaar zijn van de Track and Trace applicatie. Indien er sprake mocht zijn van het tijdelijk niet beschikbaar of het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de Track and Trace applicatie, vindt geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden plaats.

6.       Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Fleetaccess in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

7.       Fleetaccess is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Fleetaccess, dan wel tussen Fleetaccess en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de opdrachtgever en Fleetaccess, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fleetaccess.

8.       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op tijd aan- en/of afmelden van door Fleetaccess verstrekte SCM-certificaten bij de betrokken instanties c.q. dienstverleners (daaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen verzekeraars). Fleetaccess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boetes opgelegd aan de opdrachtgever omdat een SCM-certificaat niet juist of niet tijdig werd aan- of afgemeld.

9.       De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) herkeuren van voertuigen waarover door Fleetacces een SCM of enig ander certificaat werd verstrekt.

10.    Fleetaccess is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een onjuiste SCM-certificering, welke onjuiste SCM-certificering het gevolg is van door de fabrikant dan wel producent aan Fleetaccess verstrekte onjuiste gegevens.

11.    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Fleetaccess.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

1.       Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]. Klachten kunnen tevens schriftelijk aangetekend worden verzonden aan het adres van Fleetaccess. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

2.       Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

3.       Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

4.       Geschillen tussen de consument en Fleetaccess over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

5.       Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.

6.       Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

7.       Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Fleetaccess aan deze keuze gebonden. Wanneer Fleetaccess dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Fleetaccess de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Fleetaccess gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

8.       De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

9.       De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing op overeenkomsten door Fleetaccess met consumenten gesloten. Op overige overeenkomsten gelden de bepalingen van artikel 16.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle door Fleetaccess gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2.       Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Fleetaccess, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Fleetaccess met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.